Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Birfatura Yazılım Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) ile www.birfatura.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş yönetimi uygulamasından (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Uygulama’yı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.10 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder. Ayrıca şirket kullanıcıların tüm verilerini kendine istatistiksel çıkarımlar ve tahminler yapmak dışında asla bir başka kurum veya kuruluşa, 3. Kişilere satmayacağını ve paylaşmayacağını taahhüt eder.

3.12 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen
ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam
ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre
boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun
bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik,
kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik
haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları,
ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan
edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini
yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket
tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda
gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik
paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler,
Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni
ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli
olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere
üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme
yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on
dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun
bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olara yenilenecektir.

4.4 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim
adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin
faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir
önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise
bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı,
faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün
içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların
ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.5 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış
üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka
entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için
Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet
ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site
ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz,
devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve
Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya
ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde
yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın
Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına
yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması,
kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım
hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e
ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını
haizdir.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya
Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi
tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak
koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir.
Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde
değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den
link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya
bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını,
logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair
içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama,
yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili
herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı,
Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle
ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket
Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt
etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir
olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin
işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.
Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini
ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme
veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde
olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya
içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet
sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi
veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya
garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen
portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya
ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir
sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve
Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili
İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine
dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda
Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 KULLANICI, YÜKLEDİĞİ İÇERİKLER İLE SİTE VE
UYGULAMA’NIN KULLANIMINDAN MÜNHASIRAN SORUMLUDUR. KULLANICI, FİKRİ
MÜLKİYET İHLALLERİ, İÇERİK, UYGULAMA VE SİTE’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN
OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE
TALEPTEN (YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK
ÜZERE) ŞİRKET’İ BERİ KILDIĞINI KABUL EDER.

6.5 ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE,
KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN
YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN
SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI,
ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK ŞİRKET,
ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ
GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. ŞİRKET’İN İŞBU SÖZLEŞME
KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE
KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETLER KAPSAMINDA
ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik
ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi
biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece
yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen
elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir
bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan
yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça
yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre
içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça
feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından
gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı
statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın
yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal
geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar
doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.
Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm
ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve
Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde
Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş
olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı)
ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe
İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik
döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay
içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu
sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret
talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında
belirtilecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya
sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya
aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin
yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile
ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer
alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail
vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla
iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin
yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler
için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

8.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

Birfatura'yı Sizde Kullanıp Deneyebilirsiniz.

Logo

Arge-Merkezi: Üniversiteler Mh. Bilkent Cyberpark Tepebinası No: 413 Çankaya/Ankara

Genel Merkez: Kızılcaşar Mh. 2714.Sk. No:16 Gölbaşı/Ankara

Tel: 0850 303 32 96

© Copyright 2016 – 2021