Bir Fatura İle Başlayın.

KVKK Metni

BİRFATURA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

BAYİLİK BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Veri Sorumlusu Birfatura Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi (Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bayilik başvurusunda bulunanların kişisel verileri, Şirket tarafından aşağıda belirtilen durumlarda Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Aşağıdaki metni inceleyerek, bayilik başvurusunda bulunanların, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm bayilik başvurusunda bulunanları kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Aşağıda yer verilen tüm bilgiler kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

1)     Bayilik Başvurusunda Bulunan Kişisel Verileri

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenebilecek kişisel veriler, aşağıda belirtilmiştir:

Ad, soyad, firma unvanı/adı, e-posta adresi, telefon numarası, firmanızın web sitesi, firma adresi, şehir bilgisi, firma faaliyet alanı, mevcut portföy bilgisi, firma çalışan sayısı bilgisi, iş amaçlı araç bilgisi, varsa bayilik yapılan diğer firma bilgileri.

2)     Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yöntemi, Amacı ve Yasal Dayanağı

Bayilik başvurusunda bulunanların kişisel verileri bu bölümde sayılan amaçlarla, kişinin kendisinden dijital olarak her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, Kanun’un 5. maddesinde sayılan hukuki sebeplere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, bayilik ilişkisi ile ilgili sürecin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hükmü uyarınca işlenmektedir.

3)     Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan şekillerde mevzuata uygun şekilde yurt içindeki üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bu çerçevede, ilgili kişisel verilerin aktarılmasında ölçülülük ve orantılılık ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuattaki ilkeler göz önünde bulundurulmaktadır. Kişisel verileriniz gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla KVKK 8/2-A hükmünün yönlendirmesi ile KVKK 5/2 maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları‘’ ile; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile; mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız Mali Müşavirler ile, denetim durumlarında Denetçiler ile, bayilik ilişkisinin yürütülebilmesi ve ticari ileti göndermek amaçlarıyla işlenecek ve e-posta gönderimi için kullanılan yazılım şirketleri ve hizmet sağlayıcılarla ile açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçla sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

4)     Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve Kullanım Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inanci, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler olarak değerlendirilmektedir. Bayilik başvurusu sürecinde tarafınızın herhangi bir  özel nitelikli verisi işlenmemektedir.

5)     Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak,

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·        Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6)     İletişim

Şirket, iş ve süreçleri çerçevesinde Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı [email protected] adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Şirket, işbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir.

Şirket’in kişisel verilerimi yukarıda belirtilen Amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.           

Veri Sorumlusu BirFatura Yazılım Teknolojisi A.Ş

Mersis No: 0177060595000001ndan belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.